sustainable white black stripe cotton

sustainable white black stripe cotton with multi-colour flecks